Досвід роботи

Опис досвіду
  «В основі сотворення світу було Слово. В основі сотворення нації теж повинне бути слово». Ця сентенція належать нашій видатній сучасниці Ліні Костенко.Так, саме слово є основою усіх цивілізаційних процесів, а також консолідації суспільства в націю на українській землі. Таким чином, особливу роль у формуванні майбутнього відіграють учителі-словесники. На часі – формування комунікативної особистості – людини, яка володіє вміннями й навичками вільно, доцільно користуватися засобами рідної мови. І хоча ХХІ століття названо віком інформації, яка через різні форми керує світом і людським буттям, слово не втратило своєї ролі. Учені виділяють дві основні форми одержання інформації: рефлекторну й континуальну. Рефлекторна форма грунтується на мові, вона розвиває абстрактне мислення. У мовній семантиці акумулюється духовний, цивілізаційний досвід попередніх поколінь носіїв мови, кодуються  концепти духовного життя етносу. Континуальну форму називають образною, це форма одержання знань через конкретно-чуттєве сприймання, на основі чого й виникає образ – зоровий, акустичний, тактильний. Континуальна форма реалізується в шкільному навчанні через літературну освіту.
Мета освітньої галузі «Мова і література» (за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти) – формувати мовну особистість на засадах компетентісного, когнітивно-комунікативного, особистісно зорієнтованого й діяльнісного підходів до навчання.
         Таким чином, сучасність ставить перед національною освітою нагальну вимогу: формувати мовну особистість. Безсумнівно, мовна особистість – це узагальнений образ носія мовної свідомості, національної мовної картини світу, у якого сформовані мовленнєва й читацька культура, комунікативна та літературна компетентність, гуманістичний світогляд, висока мораль, активна громадянська позиція, естетичні смаки й ціннісні орієнтації. У центрі діяльності педагога сьогодні -  створення умов для розкриття і розвитку життєвого ресурсу кожної дитини, адже саме це допомагатиме їй здолати кризові настрої суспільства, відкриє можливість оволодіти певними якостями та вміннями, що забезпечать її повноцінну самореалізацію та сприятимуть досягненню життєвого успіху. Здійсненню цієї мети сприяє акмеологічний підхід до змісту освіти – один із найпрогресивніших та найперспективніших для сучасної школи. Акмеологія (від давньогрецького «акме» – квітуюча сила, вершина) – наука про досягнення людиною найвищих вершин у життєдіяльності та самореалізації творчого потенціалу, який є основою загальнолюдських потенційних можливостей. Акмеологічний підхід підвищує якість освіти, оскільки пізнавальні мотиви стають домінуючими, навчання – внутрішньою потребою, творче переосмислення дійсності стає провідним.    
         Однією із головних умов формування мовної особистості на основі акмеологічного підходу є мотиваційно-діяльнісний аспект організації навчально-виховної діяльності з української мови та літератури. Між діяльністю й мотивацією існує пряма залежність. З одного боку, наявність мотиву є стимулом пошукової активності учня. З іншого - здійснюючи пошук, учень знаходить шляхи вирішення поставлених перед ним завдань, що забезпечує виникнення мотивації до діяльності.
         Мотивація до навчання – одна із головних  умов здійснення навчально – виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але є рушійною силою удосконалення особистості в цілому. Формування мотивації – це виховання у дітей ідеалів, створення системи цінностей, пріоритетів, соціально прийнятних в українському суспільстві, у поєднані з  активною   поведінкою учня, що означає взаємозв’язок між усвідомленими та реальними мотивами. Від рівня сформованості мотивів багато в чому залежить успішність й ефективність навчальної діяльності.
        Усе вищесказане зумовило вибір науково-методичної проблемної теми досвіду «Мотиваційно-діяльнісний аспект формування мовної особистості школяра на основі акмеологічного підходу на уроках української мови та літератури».
Актуальність досвіду обумовлена оновленням змісту навчання, потребою формування випускника як мовної особистості зі стійкою мотивацією до навчально-виховної та пізнавальної діяльності, із чіткою постановкою завдань щодо  самостійного набуття школярами знань та уміння застосувати їх у реальному житті. Соціальне замовлення суспільства вимагає від закладів освіти підвищення якості навчання та виховання саме на основі формування мотиваційно-діяльнісних пріоритетів як передумови розвитку та формування конкурентоспроможного випускника.
         Практична значущість теми досвіду. Мотиваційно - діяльнісний аспект та здійснення акмеологічного підходу в навчанні української мови та літератури допомагає практично розв'язати проблеми особистісного та професійного успіху молодої людини, дає можливість знайти кожному учневі своє місце в житті, реалізувати особисті здібності та задатки через досконале володіння рідною мовою. Учні й учителі можуть максимально реалізувати наявний у них творчий потенціал, інтелектуальні можливості, що сприяють успішній соціалізації людини та її адаптації в мінливих соціально-економічних умовах.
           Робота над темою:
·       сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти;
·       забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання;
·       сприяє позитивній мотивації учнів до навчальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;
·       дозволяє нестандартну побудову уроку, зокрема, акмеологічного,  використання нових методів, прийомів, стратегій;
·       формує мовну особистість, здатну до критичності та самостійності мислення;
Провідна ідея досвіду. Забезпечення постійного руху особистості школяра до самореалізації та самовдосконалення. Формування в учнівської молоді мобільності знань, гнучкості та критичності мислення, здатності використовувати набуті знання та вміння в конкретних життєвих ситуаціях. Формування в учнів стійкої мотивації  до пізнавальної та творчої діяльності на основі акмеологічного підходу
Інноваційне значення полягає у здійсненні акмеологічних підходів, а відтак - у використанні акмеологічних методів, прийомів, стратегій, які  є інноваційними, адже  дають необхідний ключ до керування індивідуально-професійним розвитком особистості школяра через зміст мовно-літературної освіти, формують орієнтації на процес постійного самовдосконалення і творчого розвитку, ефективне застосування здобутих знань у повсякденному житті, стійкої мотивації, що за відповідних умов може йти безупинно по висхідній траєкторії.


                                          Переглянути детальніше

 
Майстер - клас
Презентація досвіду

4 . Маршрутний лист (план проведення, схема проведення...) майстер-класу
Переглянути
5. Презентація до майстер-класу
Переглянути
6. Формування полікультурної компетентності здобувачів освіти на прикладі текстів сучасної української музики та соціальних мереж ( презентація)

4 коментарі:

  1. Видно, що вчитель працює з учнями, веде з ними діалог, підштовхує до відповіді!
    У такій формі урок виходить природним і живим!

    ВідповістиВидалити
  2. Вітаю вас Світлано Василівно, з перемогою! Хай це буде не остання ваша перемога!

    ВідповістиВидалити